จัดเต็ม ! เทียบให้ชัด ประกันโควิด-19 เจ้าไหนดี ?

Last updated: 14 เม.ย 2564  |  642 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จัดเต็ม ! เทียบให้ชัด ประกันโควิด-19 เจ้าไหนดี ?

รวมทุกประกันโควิด-19 จากบริษัทประกันฯ ชั้นนำทั่วประเทศมาไว้ให้แล้วที่นี่ แน่นอนว่าแต่ละเจ้าก็มีเงื่อนไขการรับประกันที่แตกต่างกัน ก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อควรจะเลือกศึกษาโดยละเอียด ซึ่งเราได้เทียบมาไว้ให้แล้ว ไปดูกันเลย !


สินทรัพย์ประกันภัย

เบี้ยประกันเริ่มต้น : 449 บาท/ปี


ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย จากการติดเชื้อโควิด- 19 : 100,000 บาท


เจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง จากการติดเชื้อโควิด- 19


(โคม่า)*** : 500,000 - 2,000,000 บาท*
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) : 50,000-100,000 บาท*

เงื่อนไขประกันภัย

 • ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ
 • รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้
 • ไม่จำกัดอาชีพผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกันภัย

ข้อยกเว้น
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
 • รับเฉพาะสัญชาติไทย และมีถิ่นพํานักถาวรในประเทศอาณาเขตคุ้มครองในอาณาเขตประเทศไทย

หมายเหตุ
 • สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
 • ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
 • *** ภาวะโคม่า หมายถึง การไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 96 ชั่วโมง และต้องอาศัยเครื่องช่วยพยุงชีพ ว่าสมองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงทำให้ไม่สามารถปฎิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร และได้รับการประเมินจากแพทย์ ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึกกรุงเทพประกันภัย


เบี้ยประกันเริ่มต้น : 289 บาท/ปี


การตรวจพบเชื้อโควิด- 19 : 10,000-50,000 บาท*


ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อโควิด- 19 จ่ายตามจริงไม่เกิน : 20,000-50,000 บาท*


การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อโควิด- 19 : 200,000-500,000 บาท*


การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1) : 20,000-50,000 บาท*

เงื่อนไขประกันภัย
 • ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ
 • รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้
 • ไม่จำกัดอาชีพผู้เอาประกันภัย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ข้อยกเว้น
 • การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

หมายเหตุ
 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
 • ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีอาคเนย์ประกันภัย


เบี้ยประกันเริ่มต้น : 260 บาท/ปี

ตรวจพบโควิด-19 เป็นครั้งแรก : 50,000-200,000 บาท*

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1) : 50,000-200,000 บาท*

เงื่อนไขประกันภัย

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน รวมทุกช่องทาง และโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บปวย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

ข้อยกเว้น
 • สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้
 • ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานท่าอากาศยาน
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ

หมายเหตุ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะ แผน 1 เท่านั้น
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)วิริยะประกันภัย


เบี้ยประกันเริ่มต้น : 399 บาท/ปี

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 : 50,000-100,000 บาท*

เงินชดเชยกรณีนอน รพ. จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน) : 500 บาท/วัน

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ : 50,000 บาท

เงื่อนไขประกันภัย

 • ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน - 99 ปี
 • ผู้เอาประกันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น


ข้อยกเว้น

 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 • ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล) และพนักงานบนเรือทุกประเภท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด


หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันภัยโควิด-19 ซูเปอร์ ชีลด์ ได้ 1 คนต่อกรมธรรม์ เท่านั้น และต้องไม่เคยมีแผนประกันไวรัสโคโรนา 2019 กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยังไม่เคยมีประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

 


เอเชีย ประกันภัย


เบี้ยประกันเริ่มต้น : 500 บาท/ปี

ค่าทดแทนภาวะการติดเชื้อโรคร้ายแรง COVID-19 โดยการตรวจวินิจฉัยครั้งแรกของแพทย์ : 50,000 บาท

ค่าชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล : 50,000 บาท

วันละ 1,000 บาก (สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) อันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 : 500,000 บาท


เงื่อนไขประกันภัย

 • อายุผู้เอาประกัน 1-75 ปีบริบูรณ์
 • รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่
 • รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้


ข้อยกเว้น

 • ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย
 • ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา


หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 500 ได้สูงสุด 2 กรมธรรม์
 • การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสินมั่นคงประกันภัย

เบี้ยประกันเริ่มต้น : 199 บาท/ปี

การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) : 50,000-100,000 บาท

เงื่อนไขประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1-99 ปี

 

ข้อยกเว้น

 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ขวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
 • ไม่คุ้มครองกรณีผู้อาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครองทิพยประกันภัย


เบี้ยประกันเริ่มต้น : 450 บาท/ปี

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโควิด-19 : 500,000 - 1,000,000 บาท*

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 (ต่อปี) : 50,000-100,000 บาท*

เงื่อนไขประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1-99 ปิ
 • รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
 • เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย


ข้อยกเว้น

 • ผู้ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกัน
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)" (รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

หมายเหตุ
 • ก่อนทำประกัน 14 วัน 14 วันการเดินทาง ไป/กลับ จีน
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 
สุดท้าย ถ้าเจอประกันที่ถูกใจและใช่แล้ว สามารถเข้าไปเลือกซื้อประกันออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ง่าย ๆ ที่นี่ 


 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com